Tímto informujeme Vás, že zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s využíváním našich služeb.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Rentier Sp. Z o.o Wojska Polskiego 34,  56-400 Oleśnica, KRS: 0000652332, NIP: 9112018286, REGON: 365884594.

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s využíváním našich služeb. Mezi tyto údaje mohou patřit zejména následující informace: Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s využíváním našich služeb.

 • jméno a příjmení,

 • e-mailová adresa,

 • telefonní číslo,

 • adresa bydliště,

 • firma,

 • adresa trvalého místa podnikání,

 • IČO (identifikační číslo podnikatele),

Účely a právní základy zpracování

Údaje jsou zpracovávány pro následující účely a na základě následujících

·         uzavření a vykonání smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),

 • vystavení faktury, zařazení faktury do účetní dokumentace a plnění dalších účetních a daňových povinností uložených právními předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR),

·         určení, vymáhání nebo obrana právních nároků souvisejících se smlouvou, což je náš právně oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR),

 • identifikace opakovaného klienta, rekonstrukce průběhu spolupráce, výměny korespondence, připravených dokumentů atd., což je náš právně oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Příjemci údaj

V zpracování osobních údajů mohou být zapojeny následující subjekty:

  1. hostingová společnost – ve vztahu k uchovávání osobních údajů na serveru, včetně serveru e-mailové schránky,

  2. Google – v souvislosti s využíváním služeb v rámci balíčku G-Suite, v rámci kterého dochází k zpracování osobních údajů,

 1. poskytovatel systému pro fakturaci – ve vztahu k využívání softwaru pro fakturaci, v rámci kterého jsou zpracovávány osobní údaje pro potřeby vystavení faktury,

 2. poskytovatel systému CRM – ve vztahu k využívání softwaru typu CRM, v rámci kterého jsou zpracovávány osobní údaje za účelem zefektivnění práce a identifikace opakovaného klienta,

 3. účetní kancelář – ve vztahu k vedení účetnictví, které je spojeno se zpracováním osobních údajů zahrnutých v účetních dokladech,

 4. IT podpora – ve vztahu k poskytování IT služeb, které se mohou vázat s přístupem k osobním údajům zpracovávaným v rámci informačních zdrojů,

 5. subdodavatelé – ve vztahu k poskytování služeb, které souvisí s přístupem k osobním údajům.

Všechny výše uvedené subjekty se podílejí na procesu zpracování osobních údajů na základě uzavřených smluv o zpracování osobních údajů. Všechny tyto subjekty zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být předávány daňovým úřadům v rámci plnění povinností spojených s veřejnoprávními vyúčtováními. Vaše osobní údaje mohou být také předávány jiným oprávněným orgánům na základě právních předpisů, pokud to bude nezbytné pro plnění povinností uložených právními předpisy nebo pro uplatňování svých práv.

V případě, že by bylo nutné využít naší strany profesionální právní pomoci, Vaše osobní údaje mohou být předávány právním kancelářím poskytujícím nám právní pomoc v rozsahu, který je nezbytný pro uplatňování našich práv nebo obranu proti nárokům.

Předávání údajů do třetích zemí

V souvislosti s využíváním služeb Google dochází k předávání údajů do třetích zemí v důsledku jejich ukládání na serverech umístěných mimo Evropský hospodářský prostor. Google zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů prostřednictvím používaných mechanismů shody, jako jsou certifikační programy nebo standardní smluvní doložky.

 

 

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání našeho podnikání, s výjimkou případu, kdy se dříve vyslovíte proti zpracování osobních údajů, což povede ke smazání těchto údajů. Námitka bude účinná po uplynutí lhůty promlčení nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy. Do té doby jsou vaše osobní údaje nezbytné pro případné určení, vymáhání nebo obhajobu nároků. Mějte také na paměti, že pokud jde o údaje obsažené v účetní dokumentaci, taková dokumentace musí být uchovávána po dobu stanovenou právními předpisy.

Oprávnění související se zpracováním

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

·         právo na přístup ke svým údajům a získání jejich kopie

·         právo na opravu svých údajů

·    právo na vymazání údajů (pokud se domníváte, že nemáme oprávnění zpracovávat vaše údaje, můžete požádat o jejich odstranění)

·         právo na omezení zpracování údajů (můžete požadovat, abychom omezili zpracování údajů pouze na jejich uchovávání nebo provádění dohodnutých činností s vámi, pokud se domníváte, že máme nesprávné údaje nebo je zpracováváme neoprávněně)

·         právo podat námitku proti zpracování dat (máte právo podat námitku proti zpracování dat na základě oprávněného zájmu; měli byste nám sdělit vaši konkrétní situaci, která podle vašeho názoru odůvodňuje zastavení zpracování, zastavíme zpracování vašich údajů pro tyto účely, pokud nedokážeme prokázat, že základy zpracování vašich údajů mají přednost před vašimi právy, nebo že jsou vaše údaje nezbytné pro určení, vymáhání nebo obhajobu právních nároků).

·         právo na přenositelnost údajů (máte právo obdržet od nás vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě smlouvy nebo vašeho souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; můžete nám zadat, abychom tyto údaje předali přímo jinému subjektu).

·         právo podat stížnost u dozorčího orgánu (pokud máte podezření, že zpracováváme vaše údaje v rozporu s právem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo jiného příslušného dozorčího orgánu).

Pro realizaci svých práv vás žádáme, abyste svůj požadavek směřovali na e-mailovou adresu info@valendy24.cz. Upozorňujeme, že před provedením vašich oprávnění bude nutné vás patřičně identifikovat.

Informace o povinnosti / dobrovolnosti poskytnutí údajů.

Poskytnutí vašich údajů je podmínkou využití našich služeb.